• Statuten

  Er wordt op dit moment gewerkt aan een update van de statuten en het huishoudelijk reglement (2024) om te voldoen aan de Wet Bestuur & Toezicht Rechtspersonen.

  NAAM

  Artikel 1.

  De vereniging draagt de naam : VOETBALVERENIGING ACTIEF.

  ZETEL EN DUUR

  Artikel 2.

  1. Zij heeft haar zetel in de gemeente Eelde.
  2. De vereniging, die als afdeling van de sportvereniging Actief is opgericht op zevenentwintig september negentienhonderd zevenentwintig.

  Zij wordt thans opgericht voor onbepaalde tijd.

  DOEL

  Artikel 3.

  1. De vereniging heeft ten doel : het doen beoefenen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen.
  2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door middel van het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB):
   • deel te nemen aan de door de Koninklijke goedgekeurde competities en seriewedstrijden;
   • wedstrijden te doen houden;
   • evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren.

  LEDEN

  Artikel 4.

  1. Leden zijn natuurlijke personen, die op hun verzoek als lid door het bestuur zijn toegelaten.
  2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
  3. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden, en donateurs zijn opgenomen.
  4. Alleen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid van de KNVB zijn, kunnen lid zijn van de vereniging. Het lidmaatschap van de KNVB is eveneens verplicht voor diegenen die binnen de vereniging een al of niet betaalde functie bekleden.

  DONATEURS

  Artikel 5.

  • Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.
  • Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

  EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

  Artikel 6.

  1. Het lidmaatschap eindigt :
   1. door overlijden van het lid;
   2. door opzegging van het lid;
   3. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeftopgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
   4. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
  2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
   • Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
   • Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
   • Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
   • Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
   • Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

  VERPLICHTINGEN

  Artikel 7.

  1. De leden zijn verplicht :
   1. tot het nakomen van de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede van de besluiten van de organen van de vereniging.
   2. de belangen van de vereniging en andere leden niet te schaden.
   3. alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen welke uit het lidmaatschap voortvloeien of welke de vereniging in naam van haar leden aangaat.
  1. Door de vereniging kunnen in naam van de leden geen verplichtingen worden aangegaan, dan nadat het bestuur daartoe door de algemene vergadering vertegenwoordigingsbevoegd is verklaard.

  EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DONATEURS

  Artikel 8.

  1. De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
  2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

  JAARLIJKSE BIJDRAGEN

  Artikel 9.

  1. De leden en de donateurs zijn gehouden tot het betalen van de jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
  2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

  RECHTEN DONATEURS

  Artikel 10.

  Behalve de overige rechten die aan donateurs bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen.

  BESTUUR

  Artikel 11.

  1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden.
  2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
  3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.
  4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
  5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

  EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - PERIODIEK

  LIDMAATSCHAP - SCHORSING

  Artikel 12.

  1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
  2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
  3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  1. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  2. door bedanken.

  BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

  Artikel 13.

  1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
  2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
  3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

  BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING

  Artikel 14.

  • Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
  • De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.
  • De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur.
  • Het bestuur is, met inachtneming van het in lid 2 sub c en lid 3 sub c van dit artikel bepaalde, onder meer bevoegd tot:
   1. het huren, verhuren of op ander wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende zaken;
   2. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten;
   3. het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis een bij huishoudelijk reglement te bepalen bedrag niet te boven gaat.
  • Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot :
   1. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
   2. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt;
   3. het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis of onbepaald is of bij huishoudelijk reglement te bepalen bedrag te boven gaat, of waardoor de vereniging voor langer dan een jaar gebonden wordt;
   4. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een (bank)krediet wordt verleend;
   5. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van geld, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend (bank)krediet;
   6. het aangaan van dadingen;
   7. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures,doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die maatregelen, die geen uitstel kunnen lijden.

  Op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering kan, wat betreft sub a en b bedoelde rechtshandelingen, door het bestuur tegen derden, danwel door derden tegen de vereniging wel een beroep gedaan worden, terwijl op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering, wat betreft sub c tot en met g, geen beroep gedaan kan worden.

  1. Het bestuur kan met inachtneming van de voorgaande leden binnen de grenzen van zijn bevoegdheden een of meer van zijn leden schriftelijk machtigen voor het bestuur of de vereniging op te treden.
  2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of open plaatsen aan de orde komt.
  3. Over alles wat niet door de wet, statuten of huishoudelijk reglement is geregeld, beslist het bestuur.

  JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING

  Artikel 15.

  1. Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni.
  2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
  3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
  4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
  5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
  6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.
  7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.
  8. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening van verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.

  ALGEMENE VERGADERING

  Artikel 16.

  1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
  2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde :
   • het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
   • de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
   • voorziening in eventuele vacatures;
   • voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
  1. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
  2. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van een tenminste zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van tien stemmen verplicht tot het bijeen roepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 20 of bij advertentie in teminste een terplaatse waar de vereniging is gevestigd veel gelezen dagblad en/of periodiek.

  TOEGANG EN STEMRECHT.

  Artikel 17.

  1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en bestuursleden, tenzij tijdens de behandeling van het schorsingsberoep van de betrokkene.
  2. Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
  3. Alleen de leden die de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt zijn stemgerechtigd. Zij brengen ieder één stem uit.
  4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.
  5. Voor leden, die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt, wordt het stemrecht uitgeoefend door de wettelijke vertegenwoordiger.

  VOORZITTERSCHAP NOTULEN

  Artikel 18.

  1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
  2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

  BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

  Artikel 19.

  1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
  2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
  3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
  4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
  5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats.
  • Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
  • Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming ) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
  • Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
  • Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
  1. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
  2. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.

  Stemming over personen geschieden altijd schriftelijk.

  Schriftelijke stemmingen geschieden bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

  1. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
  2. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in achtgenomen.

  BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

  Artikel 20.

  1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt via het clubblad of via een ter plaatse veel gelezen periodiek blad.
  2. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
  3. Bij de oproeping worden te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 21.

  STATUTENWIJZIGING

  Artikel 21.

  1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
  2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
  3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
  4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
  5. Een besluit tot statutenwijziging behoeft voorafgaande goedkeuring van de landelijke sportbond waarbij de vereniging is aangesloten.

  ONTBINDING

  Artikel 22.

  1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van een algemene vergadering. Het bepaalde in leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
  2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

  HUISHOUDELIJK REGLEMENT

  Artikel 23.

  1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
  2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.