• Huishoudelijk reglement

  Nadere uitwerking van de statuten.

  Naam en zetel

  Artikel 1.

  De vereniging draagt de naam van v.v. "Actief".

  Zij is gevestigd te Eelde.

  De kleuren zijn rood-wit.

  Het sporttenue bestaat uit een rood-wit verticaal gestreept shirt, een rode broek en rode kousen.

  Duur en doel

  Artikel 2.

  De duur van de vereniging en haar doel zijn omschreven in de art. 2 en 3 van de Statuten

  Leden

  Artikel 3.

  De vereniging bestaat uit :

  1. werkende leden, onderscheiden in :
   1. a. senioren;
   2. b. jeugdleden;
  2. donateurs;
  3. ereleden en leden van verdienste.

  Werkende leden

  Artikel 4.

  Werkende leden zijn zij, die gerechtigd zijn aan trainingen en wedstrijden deel te nemen. Senioren zijn zij, die op 1 augustus van het lopende seizoen 18 jaar of ouder zijn. Jeugdleden zijn zij, die op 1 augustus van het lopende seizoen nog geen 18 jaar zijn.

  Donateurs

  Artikel 5.

  In aanvulling op de artikelen 5 en 10 van de statuten wordt bepaald dat donateurs niet gerechtigd zijn tot het deelnemen aan trainingen en wedstrijden. Donateurs ontvangen ieder jaar een seizoenskaart.

  Ereleden en leden van verdienste

  Artikel 6.

  Ereleden en leden van verdienste zijn zij, die zich ten opzichte van de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur of van tenminste tien stemgerechtigde leden door de algemene vergadering met tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen als zodanig zijn benoemd.

  Verkrijging van het lidmaatschap

  Artikel 7.

  Door middel van een bij de vereniging verkrijgbaar aanvraagformulier, kan men zich aanmelden als lid. Het bestuur kan verlangen dat de in dit formulier verstrekte gegevens met duidelijke bewijsstukken worden gestaafd.

  Het Bestuur

  Artikel 8.

  Het bestuur bestaat uit tenminste een voorzitter, secretaris en penningmeester.

  De onderlinge vervanging van de bestuursleden bij ziekte of ontstentenis wordt bij bestuursbesluit geregeld.

  Artikel 9.

  1. Er zijn algemene vergaderingen als bedoeld in artikel 16 leden 1, 3 en 4 van de statuten. Voorts is er de jaarvergadering als bedoeld in artikel 16 lid 2 van de statuten.
  2. De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij draagt zorg voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere regelingen en bepalingen. Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging. Zo hij dit dienstig acht, kan hij bepalen, dat alle uitgaande stukken, welke zijn handtekening niet behoeven, door hem worden meeondertekend. Hij leidt de algemene vergaderingen - waaronder begrepen de jaarvergadering - en stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens het recht van de algemene vergadering om daarin wijziging in aan te brengen; hij heeft het recht de beraadslagingen te doen eindigen, indien hij meent, dat de algemene vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze te hervatten, indien 1/3 van de in de algemene vergadering aanwezige leden dit verlangen.

  Artikel 10.

  De secretaris voert de administratie van de vereniging, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen. Hij is belast met het notuleren van de algemene vergaderingen. Alle uitgaande stukken, behoudens de financiële, worden namens de vereniging door hem ondertekend; hij is verplicht van deze stukken afschrift te houden. Op de jaarvergadering brengt hij het jaarverslag uit. Hij houdt een leden- en donateurslijst bij. Het verenigingsarchief wordt door hem bewaard.

  Artikel 11.

  De penningmeester beheert de geldmiddelen; voor zijn beheer is hij persoonlijk verantwoordelijk. Hij draagt zorg voor de inning van de contributies en bijdragen en houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven zodanig, dat de baten en lasten van de vereniging alsmede de vermogenspositie te allen tijde worden gekend.

  Betalingen uit de verenigingskas worden door hem niet gedaan dan tegen behoorlijke kwitantie.

  Naast de penningmeester heeft ten behoeve van de continuïteit de als zodanig door het bestuur aangewezen vice-penningmeester eveneens tekeningsbevoegdheid. Voor betalingen boven Eur. 5000,00 is een daartoe strekkend bestuursbesluit vereist.

  Gelden, welke niet nodig zijn voor het bestrijden van de lopende uitgaven, worden door hem in overleg met het bestuur belegd. Op de jaarvergadering brengt hij verslag uit over zijn beheer; tevens dient hij een begroting in voor het nieuwe verenigingsjaar.

  De penningmeester wordt voor zijn beheer gedechargeerd bij besluit van de jaarvergadering. Hij is gehouden aan de kascommissie inzage te geven van de kas en alle bescheiden en ook overigens alle inlichtingen te verstrekken welke de commissie van hem ter zake van zijn beheer mocht verlangen.

  Gelijke verplichting bestaat voor hem jegens het bestuur, dat hem te allen tijde ter verantwoording kan roepen.

  Jaarvergadering

  Artikel 12.

  In aanvulling op artikel 20 van de statuten geldt het volgende: Tussen 1 juli en 31 december wordt de jaarvergadering gehouden. Dag, uur en plaats van deze vergadering worden door het bestuur vastgesteld.

  De algemene vergadering heeft het recht van initiatief, amendement en interpellatie.

  Artikel 13.

  In aanvulling op artikel 15 van de statuten geldt het volgende:

  Op de jaarvergadering zal buiten hetgeen overigens op de agenda mocht zijn geplaatst, de begroting voor het komende verenigingsjaar moet worden goedgekeurd.

  Bestuursvergaderingen

  Artikel 14.

  Bestuursvergaderingen worden door de voorzitter of op voorstel van 2 bestuursleden belegd.

  Artikel 15.

  Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd, indien niet tenminste de meerderheid der bestuursleden aanwezig is.

  Commissies

  Artikel 16.

  Er zijn de volgende commissies :

  1. Jeugdcommissie.
  2. Kascommissie.

  Andere commissies kunnen door de algemene vergadering of het bestuur worden ingesteld.

  De commissies staan, ieder op het haar toegewezen gebied, het bestuur bij in de vervulling van zijn taak. Aan het hoofd van iedere commissie staat, met uitzondering van de kascommissie, een bestuurslid. De leden van een commissie worden door het bestuur benoemd.

  Jeugdcommissie

  Artikel 17.

  De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de jeugdafdeling van de vereniging. Verder zorgt de jeugdcommissie er voor, dat er op iedere wedstrijddag van de jeugd een bestuurslid van dienst aanwezig is.

  Het bepaalde in artikel 11 van dit reglement is van overeenkomstige toepassing op de penningmeester van de jeugdcommissie, met dien verstande dat in de plaats van het daar genoemde bedrag van Eur. 5.000,00 een bedrag van Eur. 2.500,00 dient te worden gelezen.

  Kascommissie

  Artikel 18

  In aanvulling op artikel 15 leden 4 tot en met 6 van de statuten geldt het volgende:

  De kascommissie bestaat uit minimaal 2 leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Zij houdt toezicht op het beheer van de penningmeester; zij is gehouden tenminste eenmaal per jaar de kas, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien.

  Van de uitkomst van haar onderzoek wordt verslag uitgebracht aan de algemene vergadering. Indien de kascommissie van mening is dat de penningmeester wegens zijn beheer decharge kan worden verleend, adviseert zij het bestuur een desbetreffend voorstel aan de jaarvergadering te doen.

  De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen te doen betreffende het financiële beleid.

  De leden van de kascommissie worden gekozen voor de duur van een jaar en treden af volgens een rooster; zij zijn aansluitend slechts eenmaal herkiesbaar.

  Contributie

  Artikel 19

  Ereleden en leden van verdienste, die tevens werkend lid zijn, zijn van het betalen van contributie vrijgesteld. Nieuwe leden zijn verplicht de contributie via automatische incasso te voldoen.

  Bij langdurige blessures is het mogelijk om vrijstelling of restitutie van contributie te verkrijgen, echter met dien verstande dat er gedurende de eerste 6 (zes) weken van de blessure geen restitutie van contributie plaatsvindt.

  Straffen

  Artikel 20

  1. Het bestuur is bevoegd om een lid bij wangedrag zowel binnen als buiten de vereniging ten hoogste één jaar in de uitoefening van zijn rechten te schorsen. De termijn van schorsing wordt in het bestuursbesluit vermeld.
  2. Het bestuur is bevoegd bij reglement boeten te stellen op bepaalde overtredingen en verzuimen. Het reglement regelt tevens de inning van de boeten. Zodanig reglement verbindt onmiddellijk, nadat het aan de leden bekend is gemaakt, doch verliest zijn kracht, wanneer het niet op de eerstkomende algemene vergadering is bekrachtigd.

  Ordedienst

  Artikel 21

  De leden verplichten zich bij de aanvaarding van het lidmaatschap ordedienst te vervullen.

  Dit houdt in dat men tenminste éénmaal per seizoen beschikbaar moet zijn om diverse werkzaamheden te verrichten, zoals schoonmaken kleedkamers, theeverzorging, veldverzorging, kaartverkoop alsmede kantinewerkzaamheden.

  Het bestuur houdt zich het recht voor om bij weigering van voormelde ordedienst het desbetreffende lid voor de duur van twee wedstrijden te schorsen.

  Slotbepaling

  Artikel 22

  In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur.

  Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement alsmede alle verder wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen te kennen.

  Op verzoek kan een lid een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement ontvangen.

  De algemene vergadering kan dispensatie verlenen van de bepalingen van dit reglement, mits niet in strijd komende met de statuten en bepalingen van dit reglement in die gevallen, waarin een bepaalde meerderheid wordt vereist.

  Aldus vastgesteld op de algemene vergadering van 12 december 2005.